Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

ZDRAVJE IN OKOLJE

Trajnostno upravljanje naravnih virov lahko veliko pripomore k razvoju, zato ga je treba spodbujati. Posebna pozornost na tem področju je bila zato namenjena zagotavljanju podpore načrtovanju in gradnji skupnega regijskega vodovoda ter ozaveščanju prebivalstva o okoljski problematiki. Prednostna naloga v okviru kohezijskega strukturnega sklada je regionalni vodovod. Poleg tega so pomembna ostala področja delovanja, ki pripomorejo k izboljšanju stanja okolja, in sicer so to spodbujanje ekološkega kmetovanja, ocena vplivov radijskega oddajnika na zdravje prebivalcev in sodelovanje z regionalnim Krajinskim parkom Goričko pri varovanju in ohranjanju narave.