Change language
 • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
  V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
 • REGIO HELP
  pomoč in dostopnost do različnih institucij

Cilj Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota je ustvarjanje pogojev za višjo kakovost življenja vseh prebivalcev Pomurja in za zmanjšanje neenakosti v zdravju. Načrtujemo in izvajamo projekte na področju zdravja in trajnostnega razvoja, vodimo strokovne dogodke in delavnice ter sodelujemo z lokalnimi in tujimi partnerji v različnih evropskih projektih.

 • Usposabljanje in izobraževanje na področju medsektorskega sodelovanja za zmanjševanje neenakosti v zdravju
 • Od ideje do izvedbe – načrtovanje projektov in vzpostavljanje projektnih partnerstev
 • Financiranje – prijave projektov na različne razpise za pridobitev virov financiranja
 • Izvedba projektov – projektno vodenje in poročanje
 • Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP) po enotni metodologiji za investicijske projekte na področju javnih financ
 • Izdelava Analiz stroškov in koristi v skladu z navodili za izdelavo v Delovnem dokumentu 4 EK
 • Izdelava Študije izvedljivosti
 • Izdelava Poslovnih načrtov in Investicijskih elaboratov
 • Izdelava načrtov promocije zdravja na delovnem mestu
 • Načrtovanje ukrepov trajnostne mobilnost
 • Center za nordijsko hojo Pomurja – predstavitve, treningi, promocija
 • Načrtovanje in izvedba strokovnih dogodkov – delavnice, konference, simpoziji, usposabljanja, izobraževanja

Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju (Skupaj za zdravje)

Cilj projekta je nadgradnja preventivnih programov za otroke, mladostnike in odrasle, zmanjševanje neenakosti v zdravju, vključevanje ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo ter krepitev zdravja v lokalni skupnosti. Vodilni partner je bil Nacionalni inštitut za javno zdravje, CZR je bil strokovni sodelavec v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota (2016)

Izdelava Celostne prometne strategije Mestne občine Murska Sobota – 1. in 2. faza.

Celostna prometna strategija Občine Gornja Radgona (2016)

20 % zneska prve faze Izdelava dokumenta Celostne prometne strategije za Občino Gornja Radgona.

Program zdravje na delovnem mestu za zaposlene invalide

Skupaj s Pomelaj d.o.o. smo leta 2016 vzpostavili sistem merjenja sprememb pri prehrani v službi. Vodili smo skupno delo z mentorji in vodstvom podjetja.

Usposabljanje za zaposlene in prostovoljce v mreži NVO

Pripravili smo podlage za razvoj izobraževalnega centra NVO za javno zdravje – 1. in 2. del ter izvedli usposabljanje za zaposlene in prostovoljce v vsebinski mreži NVO varujejo naše zdravje: 1. faza – trajanje 2 dni in 2. faza – trajanje 2 dni. Naročnik: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, leto 2014-2015.

Pemures

Priprava študije izrabe organskih odpadkov v pomurskih občinah, v okviru projekta PEMURES (Operativni program Slovenija – Avstrija 2007-2013).

Podpreto

Projekt iz leta 2013 za Ekološki center Svit Pomurje Gornja Bistrica.

 • delavnica s predstavitvijo trženja na domu in razvoj lokalnega produkta ter predstavitev primera dobre prakse – turistična kmetija, ki se ukvarja s trženjem domačih izdelkov na domu,
 • predstavitev ekoloških produktov Ekološkega centra Svit in zadruge Pomelaj ter novega produkta, ustvarjenega in razvitega v okviru projekta Podpreto – Pomelajeva gnezda,
 • izdelava novega koncepta trženja za manjše prodajalne, gostinstvo in tržnice, ki vključuje izdelavo študije in izvedbo dveh delavnic,
 • promocija, ki vključuje eno novinarsko konferenco ob koncu projekta »Podpreto«

Action for Health

Naročnik: Nacionalni inštitut za javno zdravje, leto 2014. Naše delo:

 • ocena komunikacijskega načrta in priprava poročila o izvajanju komunikacijskega načrta
 • oblikovanje in natis ter pomoč pri pripravi končnega poročila
 • ocena diseminacijskega načrta in priprava poročila o izvajanju načrta
 • podpora pri diseminaciji izdelkov in rezultatov projekta
 • ocena uporabe projektne spletne strani
 • organizacija in izvedba strokovnega posveta in okrogle mize, dne 29.09.2014

Iron Curtain Trail

Izvedba raziskave poti ICT za področje Slovenije, izvedba natančnega akcijskega načrta ICT za področje Slovenije. izvedba študije izvedljivosti za izboljšanje kombiniranega vlakovnega in kolesarskega prometa in izvedba študije izvedljivosti za izboljšanje infrastrukturnih pogojev kolesarske poti ICT, oblikovanje kombinirane trajnostne transportne ponudbe, oblikovanje trajnostne turistične paketne ponudbe. 

Naročnik: Regionalna razvojna agencija Mura, leto 2013-2014.

LAS pri dobrih ljudeh "Jena mena"

Kulinaričen projekt v Občini Črenšovci, leta 2012. Prevzeli smo koordinacijo in vodenje projekta ter administracijo. Izvedli smo kulinarične delavnice, kjer smo pokazali teoretično in praktično pripravo jedi ter jedi tudi ponudili na množičnih vaških prireditvah. Sofinancirano z Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja.

Kulinara

Projekta iz leta 2012 za Občino Moravske Toplice, sofinancirano z Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (Program Leader). Izvedena dela CZR:

 • koordinacija projektnih partnerjev,
 • organizacija sestankov projektne skupine,
 • vodenje sestankov projektne skupine,
 • koordinacija med projektvno skupino in ciljnimi skupinami,
 • koordinacija projektnih aktivnosti,
 • spremljanje in ocenjevanje rezultatov projekta,
 • management projekta, finančni management,
 • izvedba delavnic - usposabljanje ciljnih skupin (brezposelne ženske, brezposelne osebe, lokalno prebivalstvo območja in kmečko prebivalstvo) z naslednjimi tematikami: peka kruha, pekovskega peciva, izdelava mlečnih izdelkov, medičarstvo, predelava sadja in jagodičevja, konzerviranje, priprava sezonskih namazov, lokalni produkti v gostinski ponudbi, osnove podjetništva, trženje lokalnih produktov

Lepota dežele in skladje okusov

Projekt iz leta 2010, naročnik je bil Ekološki center SVIT Pomurje Gornja Bistrica. Naše aktivnosti:

 • izvedba animacijsko - motivacijskih delavnic za ciljne skupine,
 • projektni management (priprava poročil, finančni management);
 • razvoj novega programa za mlade »Okus po domači kuhinji«;
 • soizvedba 4 enodnevnih delavnic za mlade po programu »Okus po domači kuhinji« ter 6 delavnic po programu »S prebujanjem tradicionalnega znanja do kvalitetnejšega življenja na podeželju« za podeželsko prebivalstvo;
 • soorganizacija in izvedba dneva odprtih vrat s predstavitvijo rezultatov aktivnosti projekta in degustacijo novo razvitih produktov (kruh z različnimi sezonskimi dodatki);
 • razvoj novega programa »S prebujanjem tradicionalnega znanja do kvalitetnejšega življenja  na podeželju«

Krajina v harmoniji

V projektu Krajina v harmoniji iz leta 2010, se je pet partnerjev odločilo za sodelovanje, da bi ohranilo naravne posebnosti območij slovensko-madžarske obmejne regije. Prebivalstvo območja na obeh straneh meje že stoletja gospodari sonaravno, rezultat tega so pestra ter bogata življenjska okolja s številnimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Prav to naravno dediščino resno ogroža opuščanje kmetijstva in živinoreje na eni ter intenzivno kmetovanje na drugi strani. V okviru projekta iščemo rešitve za spodbujanje gospodarjenja s travniki, kar bi omogočilo ohraniti naravne vrednote in obenem omogočiti trajnostni razvoj podeželja.

CZR je pripravil strategije marketinga novih produktov (analiza trga povpraševanje po mlečnih izdelkih, turistično gostinskega sektorja v pomurski regiji, končnih potrošnikov, predvsem prebivalcev Prekmurja in turistov v večjih turističnih krajih v Pomurju), izdelal animacijske strategije za govedorejce in rejce drobnice za vzrejo mlečnih pasem ter sodeloval na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA. Projekt je bil financiran z Operativnim programom Slovenija - Madžarska 2007-2013.
 

Promotor romske kulinarike

CZR je prevzel management projekta. Naročnik je bil Romsko kulturno in turistično društvo Pušča. Sofinanciranje: Evropski socialni sklad 2010-2011 (Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013).

Spremeniti črno v zeleno

Spremeniti črno v zeleno je projekt iz leta 2009 Občine Moravske Toplice s pomočjo Norveškega finančnega mehanizma. S tem projektom so skušali rešiti problem divjih odlagališč v občini in prispevati k bolj zelenemu okolju. Lotili so se sanacije odlagališč in preventivnih ukrepov. CZR je delal administracijo projekta, pripravo razpisnih dokumentacij posameznih sklopov aktivnosti projekta, organizacijo dogodkov v okviru projektne skupine, zbiranje, pripravo in razmnoževanje gradiv ter ostale dokumentacije za potrebe izvajanja in poročanja ter pripravo in izvedbo sestankov.

Iron Will

"Z železno voljo za bolj življenjsko življenje v obmejnih regijah Slovenije in Madžarske" z akronimom "HU-SLO Iron Will" je bil projekt Medobčinskega društva invalidov Murska Sobota, financiran iz Operacijskega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013.

CZR je prevzel vodenje in koordinacijo projektnih aktivnosti, mesečno finančno vodenje projekta, prevajanje projektnih dokumentov iz slovenskega v madžarski jezik in obratno in priprava treh vmesnih poročil na projektu. Organizirali smo 6 rokodelskih delavnic, 5 delavnic na temo zdravega življenjskega sloga ter čezmejno športno tekmovanje med slovenskimi in madžarskimi invalidi.

Turistično tematske poti v Sloveniji

Za Slovensko turistično organizacijo smo pripravili analize obstoječih predpisov in zakonodaje za področje turistično tematskih poti v Sloveniji ter pripravo usmeritve za označevanje in vzdrževanje le-teh v Sloveniji.

Oaza zdravja - doživljajsko turistični center

Program je naročila Občina Moravske Toplice, sofinanciral pa Evropski sklad za regionalni razvoj (Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete razvoj regij; prednostne usmeritve regionalni razvojni programi).

 • priprava elaboratov iz različnih strokovnih področij (razvoj skupne blagovne znamke za Kulinariko in pri razvoju kulinarične ponudbe za rekreativce)
 • izvedba motivacijskih delavnic in predstavitev ter individualna svetovanja na terenu
 • izvedba 3-dnevnega izobraževanja za rejce drobnice in 2-dnevnega izobraževanja za gostince
 • izdaja promocijskih zloženk o potek v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku
 • sodelovanje pri pripravi promocijskega filma o turistični ponudbi na področju KP Goričko in parkovnih občin ter bližnje okolice

V okviru projekta smo v sklopu projektnih aktivnosti izdelali promocijski material za avdio – vizualni center o naravni in kulturni dediščini zavarovanega območja narave Natura 2000 ter ustvarili film o turistični ponudbi na področju Krajinskega parka Goričko in parkovnih občin ter bližnje okolice. Tretji sklop projektnih aktivnosti je bil namenjen izdelavi tiskanega promocijskega materiala o poteh na področju Krajinskega parka Goričko in parkovnih občin.

Pout po dolaj pa bregaj

Izdelava projektne dokumentacije za pot "Pout po dolaj pa bregaj".

Romsko kulturno-turistični animator

Projektni management, sprotno načrtovanje in spremljanje izvedbe aktivnosti, priprava javnih naročil, koordinacija izvajalca posameznih aktivnosti, administrativno tehnična dela, priprava prispevkov za medije, soorganizacija tiskovnih konferenc, priprava poročil.

Case Study Mura

Študijski primer za Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO), sodelovanje na področju vlaganja za zdravje in razvoj ter priprava analize procesa medsektorskega pristopa uporabljenega v Pomurju, kot primer vključevanja širših socialnih determinant v skupni program vlaganja za zdravje in razvoj.

Zdrava prehrana v občini Gornja Radgona

Aktivnosti s področja promocije zdrave prehrane v občini Gornja Radgona.

Turizem in kulinarika - priložnost podeželja

Praktično in teoretično oblikovanje in testiranje novih kulinaričnih produktov ter praktično in teoretično usposabljanje, testiranje receptur, sestavin za TS 2 za tematsko skupino "Turizem in kulinarika priložnost podeželja". Naročnik: ZRP Pomelaj z.o.o., leto 2007.