Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Leonardo da Vinci

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v letu 2009 postal Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za področje razvoja kapacitete za medsektorsko vlaganje za zdravje. To pomeni, da se pri svojem delu srečujemo tudi s strokovnjaki iz držav članic Evropske unije in jim nudimo praktična usposabljanja na terenu in možnosti za razvoj novih inovativnih pristopov pri implementaciji koncepta vlaganja za zdravje in razvoj, ki temelji na izhodiščih trajnostnega razvoja.

Usposabljanja v okviru Programa vseživljenjskega učenja 2007-2013, Leonado da Vinci, so bila izvedena s poudarkom na pridobivanju veščin nadgradnji znanja na področju vlaganja za zdravje, socialnih determinant zdravja in neenakosti v zdravju. Udeleženci so podrobneje spoznali kako vzpostaviti strateške cilje pri oblikovanju programov in izvedbenih načrtov na področju zdravja in kvalitete življenja. Hkrati so se srečali z evalvacijo kot procesom učinkovitega spremljanja indikatorjev zdravja in učinkovite uporabe novih makroekonomskih orodij za merjenje učinkov koncepta vlaganje za zdravje. Udeleženci izobraževanj bodo tako lahko uspešno implementirali pridobljena znanja v svojem lokalnem okolju.

Z izvedbo usposabljanj smo dvignili kakovost dela zaposlenih na CZR Murska Sobota, zagotovili smo večjo afiniteto do medkulturnega dialoga in večjo kapaciteto za delo z državami članicami evropske regije SZO na področju razvoja kapacitete za vlaganje za zdravje in razvoj.

Nazaj