Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

Kdo smo

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je bil ustanovljen leta 2005 s strani Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota in s podporo Vlade Republike Slovenije z namenom spodbujanja raziskovanja, izobraževanja, vlaganja v zdravje in razvoj ter trajnostnega razvoja na področju Pomurja in širše.

Leta 2009 je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota prvič postal kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za izgradnjo kapacitete na področju medsektorskega vlaganja za zdravje z namenom prenosa dobrih praks in izgradnje kapacitete v državah članicah zdravstvene mreže v jugovzhodni Evropi na področju socialnih determinant in zmanjševanja neenakosti v zdravju ter medsektorskega vlaganja za zdravje. Oktobra 2014 je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota drugič dobil ta status in oktobra 2018 tretjič.

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je aktivni član mreže EPHA - European Public Health Alliance, katera združuje čez 90 nevladnih organizacij s področja javnega zdravja iz več kot 29 evropskih držav, ukvarja pa se predvsem s preverjanjem različnih predlaganih zakonskih in drugih uredb Evropske skupnosti z vidika javnega zdravja. Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v okviru omenjene mednarodne mreže usmerjen v povezovanje dveh sektorjev – javnega zdravja in skupne kmetijske politike.

V letu 2018 je bil direktor Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota Peter Beznec imenovan v posvetovalno telo Evropske komisije za doseganje Ciljev trajnostnega razvoja na lokalni in regionalni ravni. 

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota že vrsto leto sodeluje z Mrežo regij za zdravje Svetovne zdravstvene organizacije. Sodeluje v različnih raziskavah, pri pripravi publikacij, prispevkov na področju medsektorskega sodelovanja za zdravje, na strokovnih konferencah, letnih srečanjih in študijskih obiskih pa predstavlja regijo Pomurje, kot primer dobre prakse na področju medsektorskega sodelovanja za zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Direktor Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota Peter Beznec je član Upravnega odbora Mreže regij za zdravje Svetovne zdravstvene organizacije, ki na svojih rednih delovnih srečanjih pripravlja strateške usmeritve delovanja SZO Mreže regij za zdravje.

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je pobudnik in tehnični koordinator Regionalne akcijske skupine Mura, ki združuje preko 50 predstavnikov različnih strokovnih institucij iz celotne regije.

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota ima ogromno izkušenj pri medsektorski koordinaciji, mapiranju, zagovorništvu in motiviranju deležnikov iz različnih sektorjev za sodelovanje v projektih vlaganja v zdravje ter umeščanju zdravja v razvojne dokumente na regionalni in nacionalni ravni. To vlogo Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota je potrdil tudi Razvojni Svet Regije Pomurja, ko je podelil mandat Centru za zdravje in razvoj Murska Sobota za pripravo razvojnih prioritet regije na področju zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v Pomurju in udeležba predstavnikov Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota na mednarodnih dogodkih, kjer predstavljajo Slovenijo in njene dosežke na teh področjih.

Aprila 2017 je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota postal raziskovalna organizacija. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je vpisala Center za zdravje in razvoj Murska Sobota v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti.

V skladu s svojim poslanstvom in vizijo ustvarjanja pogojev za višjo kakovost življenja vseh prebivalcev Pomurja in širše je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota v preteklih letih zgradil mrežo za izgradnjo kapacitete za zmanjšanje neenakosti v zdravju v Pomurju in širše, sodeloval pri številnih projektih in programih, se povezal s številnimi partnerskimi organizacijami v Pomurju, v Sloveniji in po Evropi, si pridobil veliko izkušenj na področjih vlaganja za zdravje in razvoj, zmanjševanja neenakosti v zdravju, socialnih determinant zdravja, razvoja trajnostnega turizma, ohranjanja kulturne dediščine, podpore lokalni trajnostni (samo)oskrbi in krepitve civilne družbe za doseganje višje kakovosti življenja.

Splošne informacije:

Ime: Center za zdravje in razvoj Murska Sobota / Centre for Health and Development Murska Sobota
Kratica: CZR / CHD Murska Sobota
Naslov: Ulica arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota, Slovenija

Pisarna: Obrtna ulica 39, 9000 Murska Sobota (nad Trgovino Lovec)
Splet: www.czr.si 

Matična št.: 2084210
Davčna št.: SI 629 66 430
TRR pri NLB: SI56 02340 0255 11 0092
TRR pri DBS: SI56 19100 - 0010239374
TRR pri NKBM: SI56 04 8810002515923

Kontakti

Peter Beznec, univ. dipl. ekon.
direktor

M: +386 (0)41 380 517
E: peter.beznec@czr.si

Strokovna področja: vodja Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota, strateško planiranje, strokovni sodelavec Svetovne zdravstvene organizacije na področju mreženja, socialnih determinant zdravja in neenakosti v zdravju, projektni management, investicijska dokumentacija

Ana Šabjan, dipl. ekon.
projektni vodja

M: +386 (0)31 646 454
E: ana.sabjan@czr.si

Strokovna področja: projektni management, administracija, razvoj podeželja, socialno podjetništvo, delo z ranljivimi družbenimi skupinami

Alenka Glavač Geršanov,
univ. dipl. inženir; prof. biologije in kemije

Projektni vodja

M: + 386 (0)31 741 214
E: info2.czr@gmail.com

Strokovna področja: promocija zdravja na delovnem mestu, zdrav življenjski slog, lokalna oskrba s hrano v javnih zavodih

dr. Gregor Maučec
strokovni sodelavec

M: +386 (0)31 417 536
E: info2.czr@gmail.com

Strokovna področja: mednarodno pravo, pravo človekovih pravic, raziskovalno in projektno delo na področju medsektorskega sodelovanja in zmanjševanja neenakosti v zdravju