Change language
  • ŠTUDIJA PRIMERA O REGIJI POMURJE
    V SODELOVANJU S TARSC-OM
  • JAVNI POZIV ORGANIZACIJAM K SODELOVANJU
    V PROJEKTU "GREEN EXERCISE"
  • Predstavitev Pomurja in Slovenije na srečanju
    Svetovne zdravstvene organizacije v Budimpešti

ZDRAVJE IN OKOLJE

Trajnostno upravljanje naravnih virov lahko veliko pripomore k razvoju, zato ga je treba spodbujati. Posebna pozornost na tem področju je bila zato namenjena zagotavljanju podpore načrtovanju in gradnji skupnega regijskega vodovoda ter ozaveščanju prebivalstva o okoljski problematiki. Prednostna naloga v okviru kohezijskega strukturnega sklada je regionalni vodovod. Poleg tega so pomembna ostala področja delovanja, ki pripomorejo k izboljšanju stanja okolja, in sicer so to spodbujanje ekološkega kmetovanja, ocena vplivov radijskega oddajnika na zdravje prebivalcev in sodelovanje z regionalnim Krajinskim parkom Goričko pri varovanju in ohranjanju narave.